Pravila i uslovi

U skladu sa članom 232. Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93 i Službeni list SCG, br. 1/2003), zastupnici društva Heineken Srbija doo Zaječar, sa registrovanim sedištem u Zaječaru, na adresi Železnička broj 2 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 19.04.2017. sledeća:
PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Driblaj do finala”
1. Opšte odredbe
1.1. Radi organizovanja nagradnog konkursa pod nazivom “Driblaj do finala” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).
1.2. Naziv Konkursa je „Driblaj do finala“.
1.3. Konkurs počinje dana 20.04.2017. godine u 12.00.01 časova i završava se dana 11.05.2017. godine do 11.59.59 časova.
1.4. Konkurs je organizovan u 3 (tri) faza, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
1.5. Proglašenje pobednika Konkursa (u daljem tekstu: „Pobednik“) će biti izvršeno na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
1.6. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to proizvoda brand-a Amstel.
1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: „Teritorija“).
1.8. Predmet Konkursa je izbor osoba koje su driblajući prešle najviše metara u najkraćem vremenskom periodu u okviru interaktivne igre koja je predmet ovih Pravila, a u skladu sa ovim Pravilima.
2.Pravo učestvovanja na Konkursu

  2.1.Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:
 • - lica koja su navršila 18 godina života,
 • - državljani Republike Srbije,
 • - sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

  2.2.Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:
 • - lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca;
 • - lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i /ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

3.Faze Konkursa
3.1. Konkurs se sastoji iz 3 (tri) faze i to:
3.1.1. Prva Faza - Prva faza počinje dana 20.04.2017. godine u 12:01h i ista se završava dana 27.04.2017. godine u 11:59h;
3.1.2. Druga Faza - Druga faza počinje dana 07.04.2017. godine u 12:01h i ista se završava dana 04.05.2017. godine u 11:59h;
3.1.3. Treća Faza – Treća faza počinje dana 04.05.2017. godine u 12:01h i ista se završava dana 11.05.2017. godine u 11:59h.
3.2. Nakon svake od faza biće izvršen presek (u daljem tekstu: Nedeljna rang lista) i proglašen dobitnici nedeljnih nagrada za te faze, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
3.3. Nakon završetka treće faze biće izvršeno rangiranje svih učesnika Konkursa prema rezultatma ostvarenim u sve tri faze (u daljem tekstu: Konačna rang lista) i proglašen Pobednik, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
4. Mehanizam Konkursa
4.1. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu nije potrebna prethodna kupovina proizvoda Organizatora.
4.2. Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu potrebno je da lice poseti web stranici BLIC-a i to na: www.blic.rs (dalje u tekstu: Web stranica);
4.3. Nakon što pristupi Web stranici potrebno je da lice klikne na baner za Konkurs koji se nalazi na Web stranici, nakon čega će mu biti ponuđeno da unese svoj datumu rođenja, kao preduslov za nastavak registracije.

  4.4. Nakon što je lice ispunilo ranije navedene korake potrebno je da se registruje na Web stranici (dalje u tekstu: Prva registracija) i to tako što je potrebno da popuni sledeće podatke:
 • - ime,
 • - prezime,
 • - e-mail adresu,
 • - šifru koju sam izabere, a koja mora imati najmanje 6 karaktera;
 • - broj mobilnog telefona.
 • - kao i da pročita i prihvati Pravilia. Klikom na dugme „Registracija“ lice potvrđuje da je pročitalo i prihvatilo Pravila, nakon čega će mu na e-mail adresu koju je uneo pri Prvoj registraciji biti poslat mail sa uputstvima za verifikaciju naloga tog lica, koje je potrebno da isprati u celosti, kao i pristupi na link dobijen u tom povratnom mailu (u daljem tekstu: Link).

4.5. Nakon što pristupi na Link potrebno je da na posebno označene prozore unese:
4.5.1. svoj e-mail (koji je uneo pri Prvoj registraciji),
4.5.2. svoju šifru (koji je uneo pri Prvoj registraciji),
i da se klikom na prozor „ULOGUJ SE“ se uloguje. Nakon uspešne Prve registracije lice postaje Učesnik Konkursa (u daljem tekstu: Učesnik).
4.6. Nakon što se Učesnik uloguje biće mu prezentovan baner, koji je potrebno da isključi klikom na x koji se nalazi u gornjem desnom uglu tog banera, kako bi mu se otvorila nova stranica, na kojoj se u donjem desnom uglu nalazi oblačić „Klikni ako si spreman da driblaš do finala". Klikom na taj oblačić otvara se stranica sa uputstvima za igru koja je predmet Pravila (u daljem tekstu: „Igra“).
4.7. Klikom na dugme „START“ koje se nalazi u donjem levom uglu Učesnik započinje Igru i 4.7. potrebno je da Učesnik driblajući igrače na fudbalskom terenu u okviru Igre (u daljem tekstu: „Protivnički igrač“) pređe što je više moguće metara za najkraći vremenski period, pri čemu Učesnik igra jednu Igru sve dok ga ne zaustavi Protivnički igrač, odnosno Učesnik nije ograničen niti brojem pređenih metara niti vremenom, već se Igra završava onog momenta kada ga zaustavi Protivnički igrač. Ukoliko Učesnik pređe čitav teren, a da ne bude zaustavljen od strane Protivničkog igrača, prolaskom kroz liniju koja označava kraj tog terena ili kroz konstrukciju gola isti dobija 10m bonusa koji se dodaju njegovim pređenim metrima i nastavlja driblanje na novom terenu. Postupak iz ovog člana se ponavlja sve dok Učesnik ne bude zaustavljen od strane Protivničkog igrača. Svaki novi prolazak kroz kraj terena ili kroz konstrukciju gola daje Učesniku dodatnih 10 (deset) bonus metara. Tokom Igre na terenu će se pojavljivati novčići, čije sakupljanje nije ni od kakvog značaja za Igru i Konkurs, odnosno nije potrebno da ih Učesnik sakuplja da bi osvojio glavnu ili nedeljne nagrade.
4.8. Kada Učesnik bude zaustavljen od strane Protivničkog igrača dobiće povratnu informacionu poruku sa tekstom „KRAJ“ koja označava završetak konkretne Igre, pri čemu će mu biti prikazani i tom prilikom najbolji ostvareni rezultat koji se tiče metraže i ostvarenog vremena.
4.9. Svaki Učesnik može igrati Igru svakog dana tokom trajanja Konkursa, pri čemu je ograničen na najviše 10 (deset) Igara dnevno. Svaka Igra se računa, odnosno nema tzv. probne igre. Ukoliko pokuša da odigra i 11 (jedanaesti) put u toku istog dana na ekranu će izaći poruka: „Nemate više pokušaja za danas“ i Učesnik neće moći da pristupi Igri.
4.10. Pri odlučivanju o Pobedniku, odnosno dobitnicima nedeljnih nagrada, primarni kriterijum je pređena metraža, dok je vreme sekundarni kriterijum koji se uzima u razmatranje u slučaju da dva ili više Učesnika imaju istu pređenu metražu, u kom slučaju će se pobednikom, odnosno dobitnikom nedeljne nagrade smatrati onaj Učesnik koji je istu metražu prešao za kraći vremenski period.
4.11. Ostvareni nedeljni rezultati biće prikazani na Nedeljnoj rang listi, dok će po završetku sve tri faze Konkursa biti formirana Konačna rang lista i proglašen Pobednik u skladu sa ovim Pravilima.
4.12. Nedeljna rang lista za svaku od faza će biti dostupna na Web stranici tokom čitavog perioda trajanja Konkursa, kao i u roku od 7 (sedam) dana od isteka Konkursa. Nedeljna rang lista će se svakodnevno ažurirati i svaki Učesnik će, u svakom trenutku, moći da vidi svoj plasman na Nedeljnoj rang listi. Podaci uneti pri Prvoj registraciji se sistematski pamte, pa nije potrebno da isti Učesnik pri drugom i svakom narednom pristupu Web stranici ponovo unosi sve ranije navedene podatke, već odabirom polja „Već imam nalog“ od Učesnika će biti traženo samo da unese svoju e-mail adresu i sifru i da pritisne dugme „Uloguj se“ i ponovi postupak iz člana 4.6. i 4.7. Pravila.
4.13. Konačna rang lista će biti objavljena u roku od 72h od završetka Konkursa i ista će biti dostupna na Web stranici u roku od 7 (sedam) dana od isteka Konkursa. Konačna rang lista predstavlja presek najbolje ostvarenih rezultata odnosno pređenih metara u sve tri faze Konkursa. U slučaju da dva ili više lice ostvare isti broj pređenih metara koji predstavljaju najbolji rezultat Konkursa njihovo rangiranje na Konačnoj rang listi izvršiće se na osnovu ostvarenog vreme, odnosno Pobednik će biti onaj Učesnik koji je tu istu metražu prešao za kraći vremenski period.
4.14. Rezultat ostvaren u jednoj fazi daje pravo na nedeljnu nagradu samo u toj konkretnoj fazi i ne prenose se u narednu fazu/faze Konkursa, već će se samo uzimati u obzirir pri rangiranju na Konačnoj rang listi.
4.15. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili izvođenja Igre, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovodjenje Konkursa.
5. Nagrade i dodeljivanje nagrada
5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodaljeno ukupno 1 (jedna) glavna nagrada (u daljem tekstu: Glavna nagrada) i 60 (šezdeset) nedeljnih nagrada (u daljem tekstu: Nedeljna nagrada).
5.2. Glavna nagrada obuhvata:
5.2.1. 1 (jednu) ulaznicu za finale UEFA Lige Evrope u Stokholmu;
5.2.2. avio prevoz (ekonomska klasa) na relaciji Beograd-Frankfurt-Stokholm-Frankfurt-Beograd;
5.2.3. smeštaj na bazi noćenja sa doručkom u hotelu po izboru Organizatora;
5.2.4. putno osiguranje;
5.2.5. zdravstveno osiguranje;
5.2.6. kombi prevoz aerodrom Arlanda-hotel-aerodrom Arlanda.
5.2.7. kombi prevoz hotel-stadion „Friends Arena“-hotel.
5.3. Nedeljna nagrada je 1 (jedna) AMSTEL majca.
5.4. Na kraju svake faze Konkursa će biti proglašeno po 20 (dvadeset) dobitnika Nedeljne nagrade i biće im dodeljena po 1 (jedna) Nedeljna nagrada. Dobitnik nedeljne nagrade je Učesnik koji postigne najveći broj pređenih metara u toj fazi (u daljem tekstu: Dobitnik nedeljne nagrade). Ukoliko dva ili više lica ostavre isti broj pređenih metara rangiranje će se izvršiti na način definisan u članu 4.10. Pravila.
5.5. Po okončanju treće faze Konkursa će biti formirana Konačna rang i proglašen Pobednik i istom će biti dodeljena 1 (jedna) Glavna nagrada, a na način i pod uslovima definisanim Pravilima.
5.6. Jedan Učesnik može osvojiti najviše 1 (jednu) Nedeljnu nagradu po fazi, odnosno ukupno za vreme čitavog trjanja Konkursa najviše 3 (tri) Nedeljne nagrade.
5.7. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan, te ukoliko je bio rangiran na Rang listi na poziciji koja ostvaruje pravo na Glavnu nagradu ili Nedeljne nagrade iste će biti dodeljena drugom Učesniku, u skladu sa Pravilima.
5.8. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu
5.9. Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili Glavnu nagradu i Nedeljne nagrade će biti objavljeni na Web stranici, kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd)).
5.10. Organizator će kontaktirati Pobednika u roku od 5 (pet) radnih dana od završetka poslednje faza Konkursa, a u cilju dodele Glavne nagrade i to putem kontakta koji je dostavio prilikom Prve registracije.
5.11. Organizator će uručiti Glavnu nagradu Pobedniku u roku od 5 radnih dana pošto Organizator stupi u kontakt sa Pobednikom i to u prostorijama Organizatora na adresi Omladinskih brigada 90b, 11070 Beograd, Srbija ili na drugoj adresi određenoj od strane Organizatora.
5.12. Organizator će kontaktirati Dobitnike nedeljnih nagrada u roku od 5 (pet) radnih dana od završetka svake od faza, a u cilju dodele Nedeljne nagrade i to putem kontakta koji su Dobitnici nedeljnih nagrada dostavili prilikom Prve registracije.
5.13. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa Pobednikom, odnosno ma kojim od Dobitnika nedeljnih nagrada iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko Pobednik ne preuzme Glavnu nagradu u rokovima definisanim ovim Pravilima. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči Nedeljnu nagradu Dobitniku nedeljne nagrade iz razloga što Dobitnik nedeljne nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke prilikom Prve registracije ili iz ma kog drugog razloga za koji postoji krivica Dobitnika nedeljne nagrade.
5.14. Prilikom preuzimanja Glavne nagrade, Pobednik će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Pobednik će popuniti i potpisati odgovarajući formular prilikom preuzimanja Glavne nagrade.
5.15. Dobitnicima nedeljnih nagrada iste će biti uručene putem pošte na kućnu adresu koju su dostavili nakon što ih je kontaktirao Organizator u skladu sa Pravilima. Prilikom preuzimanja Nedeljne nagrada Dobitnik nedeljne nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš). Ukoliko Dobitniku nedeljne nagrade ista ne bude mogla da se uruči na način opisan u ovom članu, Organizator će još jednom ponoviti dostavu. Ukoliko ni nakon ponovljene dostave Nedeljnu nagradu ne bude moguće uručiti Dobitniku nedeljne nagrade ili ukoliko isti odbije da primi Nedeljnu nagradu, smatraće se da je isti odustao od Nedeljne nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Nedeljnoj rang listi za tu konkretnu fazu, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Postupak se ponavlja dok god se ne dobije Dobitnik te Nedeljne nagrade. Ukoliko niti jednan od Učesnika ne ostvari pravo na Nedeljnu nagradu u toj fazi, Nedeljne nagrada pripada Organizatoru.
5.16. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Pobednik nije državljanin Republike Srbije, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili da nije punoletan Glavna nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koju je Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Konačnoj rang listi koji uspunjava sve uslove propisane Pravilima. Sve navedeno u ovom članu pod istim uslovima važi i za Dobitnike nedeljnih nagrada.
5.17. Ukoliko Pobednik Konkursa postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja Glavne nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli Glavnu nagradu, u tom slučaju se Glavna nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koju je Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Konačnoj rang listi koji uspunjava uslove. Ukoliko niti jednan od Učesnika ne ostvari pravo na Glavnu nagradu ista pripada Organizatoru.
5.18. U slučaju da Pobednik nije u mogućnosti da iskoristi Glavnu nagradu, nema pravo da istu prenese na treća lica, već će Glavna nagrada biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koju je Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Konačnoj rang listi koji uspunjava uslove. Ukoliko niti jednan od Učesnika ne ostvari pravo na Glavnu nagradu ista pripada Organizatoru.
5.19. Pobednik mora da ima važeći pasoš Republike Srbije u trenutku uručenja Glavne nagrade kao i u trenutku odlaska na putovanje i tokom čitavog perioda trajanja putovanja, a sve u skladu sa važećim propisima. U slučaju da se utvrdi da nema važeći pasoš ili da postoji neka druga smetnja zbog koje nije u mogućnosti da iskoristi dobijenu Glavnu nagradu, Glavna nagrada će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koju je Organizator objavio na Web stranici. Ukoliko ni drugoplasirani ne ispunjava uslove iz ovog člana, Glavna nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku na Konačnoj rang listi koji uspunjava uslove. Ukoliko niti jednan od Učesnika ne ostvari pravo na Glavnu nagradu ista pripada Organizatoru.
5.20. Ukoliko naredni Učesnik nije u mogućnosti, sa razloga kratkoće roka od obaveštavanja do datuma polaska ili drugih razloga da se prihvati Glavnu nagrade, Organizator zadržava pravo na nagradu i dodeliće je narednom Učesniku na Konačnoj rang listi koju Organizator objavio na Web stranici, a ukoliko niti jedan od kvalifikovanih kandidata nije u mogućnosti da se prihvati Glavne nagrade ista pripada Organizatoru.
5.21. Glavna nagrada je neprenosiva. Osim Pobednika lično, Glavnu nagradu će moći da preuzme i punoletna osoba koja ima overeno (kod nadležnog organa overe) specijalno punomoćje od strane Pobednika kojim se ovlašćuje da preuzme Glavnu nagradu, pri čemu se podaci o davaocu punomoćja moraju poklapati sa podacima iz dostavljenim prilikom registracije, kako bi se identifikovao Pobednik sa licem koje je davalac specijalnog punomoćja.
5.22. Pobednik je u obavezi da preuzme Glavnu nagrade u roku od 2 (dva) radna dana od dana kada ga je Organizator pozvao da preuzme Glavnu nagradu, a ukoliko to ne učini u navedenom roku gudi pravo na Glavnu nagradu i ista će biti dodeljena prvom sledećem Učesniku na Konačnoj rang listi koju je Organizator objavio na Web stranici, a sve u skladu sa ovim Pravilima.
5.23. Prilikom preuzimanja Glavne nagrade Pobednik, odnosno osobe ovlašćene specijalnim punomoćjem, će potpisati izjavu o preuzimanju Glavne nagrade.
5.24. Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja Pobednika niti bilo koje druge troškove Pobednika povezane sa preuzimanjem Glavne nagrada.
5.25. Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja Glavne nagrade ili Nedeljnih nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je Pobednik, odnosno Dobitnik nedeljne nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodaljena na prvom narednom Učesniku na Konačnoj rang listi/Nedeljnoj rang listi koji uspunjava uslove propisane Pravilima.
6. Lični podaci
6.1. Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa i proizvoda Organizatora.
6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća na Konkursu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora.
6.3. Pobednici i Dobitnici nedeljnih nagrada pristaju da se njihova imena i lični podaci javno objave, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime, broj telefona, adresa, slika, video materijal, izjave, zapisi i ostali podaci koji se odnose na njihovu ličnost, a vezani su za Konkurs, mogu od strane Organizatora koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez dodatne naknade jer je ista uračunata u vrednost nagrade i/ili prethodne saglasnosti Učesnika, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, kako za vreme trajanja tako i nakon isteka Konkursa, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.
6.4. Učesnici i svaki Pobednik na ovom Konkursu saglasni su da je sav materijal iz člana 6.1. Pravila, vlasništvo Organizatora, te se obavezuju suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala, sve u skladu sa važećim propisima.
7. Isključenje i ograničenje odgovornosti
7.1. Pored ranije navedenih slučajeva isključenja odgovornosti, Organizator neće biti odgovoran niti u slučaju prekida programa, nemogućnosti uspostavljanja signala ili ma kakvog drugog prekida, tehničke greške, odnosno otežanog ili onemogućenog prenosa slike i zvuka, a koji su posledica više sile, nepažnje ili štete načinjene od strane Pobednika ili trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.
7.2. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi Pobednik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.
7.3. Pobednik je dužan da poštuje uputstva Ogranizatora, propise zemlje u kojoj borave za vreme korišćenja nagrade, kao i pravila hotela u kojem budu smešteni, te će biti isključivo odgovoran za nepoštovanje istih i eventualnu štetu koju tom prilikom prouzrokuju.
8. Pitanja u vezi Konkursa
8.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom na sledeći info mail info.serbia@heineken.com.
8.2. Organizator će Učesniku koji je poslao upit na način opisan u članu 8.1. Pravila dostaviti odgovor putem e-mail-a na adresu sa koje je Učesnik poslao upit i to u roku od najviše 5 (pet) radnih dana.
9. Završne odredbe
9.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.
9.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem Web stranice Organizatora www.blic.rs ili preko Amstel FB stranice.
9.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme izvrši izmene ovih Pravila uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na Web stranici.
9.4. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.
9.5. Ova Pravila objavljuju se na Web stranici.